Aktualią informacija iš VĮ Registrų centro dėl „Juridinių asmenų registravimo ir jų įstatų keitimo ypatumai dėl euro įvedimo Lietuvos Respublikoje” rasite : http://info.registrucentras.lt/node/6284

Aktualią LR Buhalterinės apskaitos įstatymo redakciją galite rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.43178AA9832E/hMlYFfoVxx

LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS

2001 m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574
Vilnius

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas
1. Šis įstatymas reglamentuoja ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų, išteklių ir mokesčių fondų, Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme nurodytų fondų fondų arba finansinių priemonių, kai fondų fondas nesteigiamas, pensijų fondų, investicinių fondų, ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla (nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, ir nenuolatinių Lietuvos gyventojų, veikiančių per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje), užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių, esančių Lietuvos Respublikoje, (toliau – ūkio subjektai) turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų buhalterinę apskaitą, jos organizavimą ir tvarkymą. Šis įstatymas netaikomas šeimynoms.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XII-2215, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21010

2. Ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija tiek, kiek šis Įstatymas nenustato kitaip.
3. Lietuvos banko, kitų kredito įstaigų, mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų, valiutos keityklų operatorių, finansų maklerio įmonių, investicinių kintamojo kapitalo bendrovių ir jų valdymo įmonių, uždaro tipo investicinių bendrovių ir jų valdymo įmonių, pensijų fondų ir jų valdymo įmonių, investicinių fondų ir jų valdymo įmonių, reguliuojamos rinkos operatoriaus, Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo, draudimo įmonių, perdraudimo įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymą ir organizavimą reglamentuoja šis įstatymas, jeigu kiti Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XII-2215, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21010

4. Šio Įstatymo nuostatos suderintos su šio Įstatymo priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1159, 2002-10-29, Žin., 2002, Nr. 112-4967 (2002-11-22)
Nr. IX-1263, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5548 (2002-12-24)
Nr. IX-1712, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3427 (2003-07-25)
Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)
Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)
Nr. X-1308, 2007-10-25, Žin., 2007, Nr. 117-4777 (2007-11-15)
Nr. X-1822, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5371 (2008-11-29)
Nr. XI-552, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 153-6890 (2009-12-28)
Nr. XI-724, 2010-04-01, Žin., 2010, Nr. 41-1944 (2010-04-10)
Nr. XI-1405, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 71-3367 (2011-06-11)
Nr. XI-1870, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 163-7761 (2011-12-31)
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)
Nr. XII-1043, 2014-07-17, paskelbta TAR 2014-08-04, i. k. 2014-10856

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
1. Apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis dokumentas, kuriuo patvirtinama ūkinė operacija arba ūkinis įvykis ir kuriame yra rekvizitai tos ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumui nustatyti.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XII-2215, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21010

2. Apskaitos politika – apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti.
3. Apskaitos registras – remiantis apskaitos dokumentais parengta ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinė, kurioje apibendrinti jų duomenys.
4. Buhalterinė apskaita (toliau – apskaita) – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui (toliau – finansinės ataskaitos) sudaryti.
5. Buhalterinė sąskaita (toliau – sąskaita) – informacijos kaupimo ir grupavimo būdas ūkio subjekto turtui, nuosavam kapitalui, finansavimo sumoms, įsipareigojimams, pajamoms ir sąnaudoms nustatyti per ataskaitinį laikotarpį.
6. Buhalteris profesionalas – asmuo, kuris yra Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės auditorius ir (arba) buhalterius vienijančios profesinės organizacijos, priklausančios Tarptautinei buhalterių federacijai, narys.
Papildyta straipsnio dalimi:
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379

7. Buhalterių profesionalų etikos kodeksas – Tarptautinės buhalterių federacijos Tarptautinių etikos normų buhalteriams valdybos parengti ir patvirtinti profesinės etikos principai.
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379

8. Dvejybinis įrašas – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo būdas, kai kiekvienos ūkinės operacijos arba kiekvieno ūkinio įvykio vertė įrašoma į sąskaitos (sąskaitų) debetą, o jai lygi suma – į kitos sąskaitos (sąskaitų) kreditą.
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379

9. Įsipareigojimas – prievolė, atsirandanti dėl atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, už kuriuos ūkio subjektas privalės ateityje atsiskaityti turtu ir kurių dydį galima objektyviai nustatyti.
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379

10. Nuosavas kapitalas – ūkio subjekto turto dalis, likusi iš viso turto atėmus visus įsipareigojimus.
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379

11. Paprastasis įrašas – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo būdas, kai nedaromas dvejybinis įrašas.
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379

12. Pinigų apskaitos dokumentas – popierinis liudijimas, kuriame nurodomos grynųjų pinigų mokėjimo ar jų pervedimo operacijos, kai įvykdomas vieno ūkio subjekto įsipareigojimas kitam ūkio subjektui.
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379

13. Sąskaitų planas – sąskaitų, kuriose sukaupiama informacija, parodanti ūkio subjekto turtą, nuosavą kapitalą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, sąrašas.
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379

14. Supaprastinta apskaita – apskaita, tvarkoma darant paprastąjį įrašą.
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379

15. Tarptautiniai apskaitos standartai – kaip jie apibrėžti 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo.
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379

16. Tarptautiniai viešojo sektoriaus apskaitos standartai – Tarptautinės buhalterių federacijos Viešojo sektoriaus apskaitos standartų valdybos patvirtintos viešojo sektoriaus subjektų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo apskaitoje ir finansinių ataskaitų sudarymo taisyklės.
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379

17. Turtas – materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės, kurias valdo ir naudoja ir (arba) kuriomis disponuoja ūkio subjektas ir kurias naudojant tikimasi gauti ekonominės naudos.
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379

18. Ūkinė operacija – ūkio subjekto veikla, keičianti turto ir (arba) nuosavo kapitalo, finansavimo sumų bei įsipareigojimų dydį ir (arba) struktūrą.
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379

19. Ūkinis įvykis – nuo ūkio subjekto nepriklausantis faktas, keičiantis turto ir (arba) nuosavo kapitalo, finansavimo sumų bei įsipareigojimų dydį ir (arba) struktūrą.
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379

20. Ūkio subjekto vadovas – juridinio asmens vadovas arba jo administracijos vadovas, arba išteklių ar mokesčių fondą administruojančio (jį tvarkančio) subjekto vadovas, arba ūkio subjekto, kuris neturi vadovo, savininkas, arba mažosios bendrijos atstovas, arba kolektyvinio investavimo subjekto ir pensijų fondo valdymo įmonės vadovas. Ūkinėje bendrijoje ūkio subjekto vadovu laikytinas tikrasis narys, kuris paskirtas vykdyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.82 straipsnio 3 dalyje nurodytas valdymo organo pareigas.
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379

21. Valdymo (vidaus) apskaita – informacijos, reikalingos ūkio subjektui valdyti, rinkimas, sisteminimas, įvertinimas ir pateikimas.
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379

22. Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) – fizinis asmuo, tvarkantis ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, arba struktūrinio buhalterinės apskaitos padalinio vadovas.
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379

23. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme (toliau – Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas), Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme (toliau – Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas) ir kituose teisės aktuose.
Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379

Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1668, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3347 (2003-07-23)
Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)
Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)
Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)
Nr. X-1822, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5371 (2008-11-29)
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)
Nr. XI-2163, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 83-4337 (2012-07-14)
Nr. XI-2174, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 83-4348 (2012-07-14), atitaisymas skelbtas: Žin., 2012, Nr. 107

3 straipsnis. Bendrieji apskaitos tvarkymo reikalavimai

Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad užtikrintų finansinių ataskaitų sudarymą pagal šiuos apskaitos standartus:

1) pagal tarptautinius apskaitos standartus – finansų maklerio įmonės, reguliuojamos rinkos operatorius, Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, kredito įstaigos, išskyrus kredito unijas;

2) pagal verslo apskaitos standartus arba tarptautinius apskaitos standartus – ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, išskyrus šio straipsnio 1 punkte nurodytus ūkio subjektus, investiciniai fondai, profesinių pensijų fondai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymą, neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kai savo nuožiūra nusprendžia sudaryti finansines ataskaitas arba kai Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas įpareigoja jas sudaryti. Ūkio subjektai, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, privalantys sudaryti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, apskaitą tvarko taip, kad užtikrintų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą pagal tarptautinius apskaitos standartus;

3) pagal verslo apskaitos standartus – pensijų fondai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, ir kredito unijos;

4) pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus – viešojo sektoriaus subjektai.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)
Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)
Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)
Nr. X-1823, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5372 (2008-11-29)
Nr. XI-1601, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5707 (2011-10-08)
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)
Nr. XI-2319, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 132-6647 (2012-11-15)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-2215, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21010

3.1 straipsnis. Metodinis vadovavimas apskaitai

1. Bendrąjį metodinį vadovavimą apskaitai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, atsižvelgdama į tarptautinius apskaitos standartus, Europos Sąjungos teisę ir tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus, atlieka Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija).

2. Verslo apskaitos standartus tvirtina finansų ministras. Verslo apskaitos standartų rengimo klausimais Finansų ministerijoje sudaromas kolegialus patariamasis organas – Verslo apskaitos standartų komitetas. Verslo apskaitos standartų komitetą sudaro valstybės institucijų, aukštųjų mokyklų, auditorius ir (arba) buhalterius vienijančių profesinių organizacijų atstovai. Šio komiteto sudarymo ir darbo tvarką nustato finansų ministras. Verslo apskaitos standartai turi būti parengti vadovaujantis Europos Sąjungos teise ir tarptautiniais apskaitos standartais.

3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus tvirtina finansų ministras. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų rengimo klausimais Finansų ministerijoje sudaromas kolegialus patariamasis organas – Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komitetas. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komitetą sudaro valstybės institucijų ir (arba) Lietuvos savivaldybių asociacijos, aukštųjų mokyklų, auditorius ir (arba) buhalterius vienijančių profesinių organizacijų atstovai. Šio komiteto sudarymo ir darbo tvarką nustato finansų ministras. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai turi būti parengti pagal tarptautinius viešojo sektoriaus apskaitos standartus ir kitą Tarptautinės buhalterių federacijos Viešojo sektoriaus apskaitos standartų valdybos rengiamą metodiką (nurodymus, studijas).

4. Apibendrintus verslo apskaitos standartų paaiškinimus, suderinusi su Finansų ministerija, teikia ir skelbia, konsultacijas konkrečiais verslo apskaitos standartų klausimais teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota įstaiga.
5. Apibendrintus viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų paaiškinimus teikia ir skelbia, konsultacijas konkrečiais viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų klausimais teikia Finansų ministerija.

Papildyta straipsniu:

Nr. XII-2215, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21010

4 straipsnis. Reikalavimai apskaitos informacijai

Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų:
1) tinkama, objektyvi ir palyginama;
2) pateikiama laiku;
3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.

5 straipsnis. Piniginis matas

1. Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant eurą, o prireikus – ir eurą, ir užsienio valiutą.

2. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Europos centrinio banko paskelbtą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutos santykio Europos centrinis bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Europos centrinio banko ir Lietuvos banko paskelbti orientaciniai euro ir užsienio valiutų santykiai apskaitoje taikomi nuo kitos darbo dienos Lietuvos Respublikoje po jų paskelbimo.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)

Straipsnio pakeitimai:

Nr. XII-1119, 2014-09-23, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13408

ANTRASIS SKIRSNIS

APSKAITOS ORGANIZAVIMAS

6 straipsnis. Apskaitos tvarkymo nustatymas ir parinkimas
1. Apskaitos metodų visumą, nustatytą teisės aktuose, kuriais reglamentuojamas apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų sudarymas, lemia ūkio subjekto teisinė forma, ūkio subjekto dydis, veiklos pobūdis ir nuosavybės forma.
2. Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.
3. Ūkio subjektai apskaitai tvarkyti taiko dvejybinio įrašo būdą. Gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla, neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kurie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai ir neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais ataskaitiniais metais, gali pasirinkti supaprastintą apskaitą.
4. Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, o prireikus – ir lietuvių, ir užsienio kalbomis. Gauti dokumentai, sudaryti užsienio kalba, prireikus turi būti išversti į lietuvių kalbą.
5. Grynųjų pinigų priėmimo, išmokėjimo, jų apskaitos ir laikymo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
6. Minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę viešojo sektoriaus subjektams nustato Vyriausybė.
7. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus viešojo sektoriaus subjektams nustato Vyriausybė.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1263, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5548 (2002-12-24)
Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)
Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)

7 straipsnis. Sąskaitų planas
1. Ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, savo veikla siekiantiems pelno, pavyzdinį sąskaitų planą rengia, tvirtina ir Teisės aktų registre skelbia Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota įstaiga.
2. Viešojo sektoriaus subjektams privalomąjį bendrąjį sąskaitų planą, kitiems pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims pavyzdinį sąskaitų planą rengia, tvirtina ir Teisės aktų registre skelbia Finansų ministerija.
3. Ūkio subjektas susidaro savo sąskaitų planą. Jį tvirtina to ūkio subjekto vadovas.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)
Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)
Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)
Nr. XI-1601, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5707 (2011-10-08)
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)
Nr. XI-2319, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 132-6647 (2012-11-15)

8 straipsnis. Valdymo (vidaus) apskaita
Valdymo (vidaus) apskaitą ūkio subjektai pasirenka savarankiškai.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)

9 straipsnis. Apskaitos politika
1. Ūkio subjekto vadovas turi parinkti apskaitos politiką ir ją įgyvendinti, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, veiklos pobūdį ir vadovaudamasis arba verslo apskaitos standartais, arba tarptautiniais apskaitos standartais, arba viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, arba kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą ir finansinę atskaitomybę.
2. Ūkio subjekto vadovo patvirtintoje apskaitos politikoje turi būti nurodoma:
1) ūkio subjekto apskaitai taikomi apskaitos standartai ar kiti teisės aktai, reglamentuojantys apskaitą ir finansinę atskaitomybę;
2) finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis ir finansinėms ataskaitoms sudaryti taikomi apskaitos principai;
3) apskaitos metodai ir taisyklės, kuriais vadovaujamasi registruojant ūkio subjekto turtą, nuosavą kapitalą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir (ar) pinigų srautus.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)
Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)
Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)

10 straipsnis. Apskaitos tvarkymas
1. Ūkio subjekto apskaitą tvarko:
1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris);
2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.
2. Ūkio subjekto apskaitos tvarkyti negali ūkio subjekto vadovas, išskyrus šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus atvejus.
3. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyti asmenys turi atitikti šio įstatymo 102 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
4. Biudžetinių įstaigų apskaita tvarkoma šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta tvarka arba centralizuotai.
5. Mažosios bendrijos apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti tos bendrijos narys.
6. Individualios įmonės apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti tos įmonės savininkas.
7. Ūkininko ūkio apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti pats ūkininkas arba ūkininko partneriai.
8. Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti pats gyventojas.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1159, 2002-10-29, Žin., 2002, Nr. 112-4967 (2002-11-22)
Nr. IX-1263, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5548 (2002-12-24)
Nr. IX-1619, 2003-06-10, Žin., 2003, Nr. 61-2771 (2003-06-27)
Nr. IX-1668, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3347 (2003-07-23)
Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)
Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)
Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)
Nr. XI-2163, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 83-4337 (2012-07-14)
Nr. XI-2174, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 83-4348 (2012-07-14), atitaisymas skelbtas: Žin., 2012, Nr. 107
Nr. XII-1726, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08377

10.1 straipsnis. Buhalteris profesionalas
1.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota įstaiga tvarko ir skelbia savo interneto svetainėje buhalterių profesionalų sąrašą ir nustato įrašymo į šį sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarką.
2.  Buhalteris profesionalas teikia buhalterių profesionalų sąrašui tvarkyti reikalingą informaciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai įstaigai jos nustatyta tvarka.
Papildyta straipsniu:
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379

10.2 straipsnis. Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens civilinės atsakomybės draudimas
1. Apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę bendrosios civilinės atsakomybės draudimu. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis sudaroma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Metinė bendrosios civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 2 900 eurų.
TAR pastaba. 2 dalies nuostatos taikomos nuo 2015 m. sausio 1 d. naujai sudaromoms bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartims.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XII-1126, 2014-09-23, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13623

3. Apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo privalo būti apsidraudę bendrosios civilinės atsakomybės draudimu visą apskaitos paslaugų teikimo laikotarpį.
Įstatymas papildytas straipsniu :
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)

11 straipsnis. Atsakomybė už buhalterinių įrašų teisingumą
1. Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą.
2. Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens, arba centralizuotai tvarkančios apskaitą biudžetinės įstaigos atsakomybė nustatoma rašytinėje sutartyje, sudaromoje su užsakovu. Prie sutarties pridedama apskaitos paslaugas teikiančios įmonės arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)
Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)

TREČIASIS SKIRSNIS

APSKAITOS DOKUMENTAI IR APSKAITOS REGISTRAI.

KLAIDŲ TAISYMAS

Skirsnio pavadinimas keistas:
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)

12 straipsnis. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas
1. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį.Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.
2. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais ir (arba) surašant buhalterinę pažymą. Buhalterinę pažymą pasirašo asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XII-2215, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21010

3. Nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų (energijos, dujų, ryšių, nuomos ir kitų) teikimo pagal sutartis arba paslaugų, įgytų naudojantis telekomunikacijų įranga, praėjusio laikotarpio, kuris negali būti ilgesnis negu vienas mėnuo, apskaitos dokumentai išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) paslaugos gavėjui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos. Ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) ne ilgesnio kaip du mėnesiai laikotarpio nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentai.
4. Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1668, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3347 (2003-07-23)
Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)

13 straipsnis. Apskaitos dokumentų rekvizitai
1. Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai:
1) apskaitos dokumento pavadinimas;
2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;
3) apskaitos dokumento data;
4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;
5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai;
6) asmens (-ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos.
2. Kituose teisės aktuose atskirų rūšių apskaitos dokumentams gali būti papildomai nustatyti privalomi rekvizitai. Reikalavimus mokesčiams apskaičiuoti naudojamiems apskaitos dokumentams, įskaitant šių dokumentų gaminimo ir platinimo tvarką, nustato Vyriausybė.
3. Įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus, išskyrus apskaitos dokumentus, gautus iš užsienio subjektų.
4. Ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims suteiktų nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų (gyvenamųjų patalpų nuomos, šalto ir karšto vandens, elektros ir šilumos energijos, dujų tiekimo ir komunalinių paslaugų) apskaitos dokumentuose bei telekomunikacijų paslaugų gavėjams, taip pat paslaugų, įgytų naudojantis telekomunikacijų įranga, gavėjams išrašytuose apskaitos dokumentuose turi būti nurodyti šie privalomi rekvizitai:
1) apskaitos dokumento pavadinimas;
2) ūkio subjekto, suteikusio paslaugas, pavadinimas, kodas;
3) apskaitos dokumento data;
4) paslaugų gavėjo pavadinimas;
5) paslaugų pavadinimai;
6) suteiktų paslaugų vertė pinigais ir (arba) jų kiekis atitinkamais mato vienetais.
5. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktuose nustatyti apskaitos dokumentų rekvizitai kasos aparato kvitui neprivalomi.
6. Degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų ir suskystintų dujų, skirtų naudoti kaip degalai) pirkėjams, kai jie pagal pirkimo–pardavimo sutartis atsiskaito ne banko kortele, išrašytuose apskaitos dokumentuose turi būti nurodyti šie privalomi rekvizitai:
1) apskaitos dokumento pavadinimas;
2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;
3) apskaitos dokumento data;
4) pirkėjo pavadinimas;
5) parduotų degalų pavadinimas, jų kiekis atitinkamais mato vienetais ir pardavimo piniginė išraiška.
7. Neteko galios nuo 2016-01-01
Straipsnio dalies naikinimas:
Nr. XII-2215, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21010

8. Šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatyti apskaitos dokumentų rekvizitai neprivalomi PVM sąskaitai faktūrai, sąskaitai faktūrai.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XII-2215, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21010

Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-679, 2001-12-21, Žin., 2001, Nr. 110-3995 (2001-12-29)
Nr. IX-1263, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5548 (2002-12-24)
Nr. IX-1668, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3347 (2003-07-23)
Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)

14 straipsnis. Apskaitos dokumentų pasirašymas
1. Ūkio subjekto vadovas nustato apskaitos dokumentų pasirašymo tvarką ir asmenų, kurie turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą. Apskaitos dokumentai pasirašomi asmeniškai arba Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatyta tvarka. Kai pagal sutartį apskaitą tvarko apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo, arba centralizuotai tvarkanti apskaitą biudžetinė įstaiga, dokumentų pasirašymo tvarka nustatoma sutartyje, sudaromoje su užsakovu.
2. Už apskaitos dokumentų surašymą laiku ir teisingai, už juose esančių duomenų tikrumą ir ūkinių operacijų teisėtumą atsako apskaitos dokumentus surašę ir pasirašę asmenys. Ūkio subjekto vadovas atsako už teisingos, tikslios, išsamios ir laiku pateiktos informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) arba apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)

15 straipsnis. Patikslinamieji apskaitos dokumentai
1. Kai prekės grąžinamos, nukainojamos, parduodamos su nuolaida, kai suteikiamos apyvartos nuolaidos, taip pat kai taisomos apskaitos dokumentų, kuriais įforminamos pirkimo–pardavimo operacijos, išrašymo metu padarytos, bet vėliau pastebėtos klaidos ir kitais atvejais rašomi patikslinamieji apskaitos dokumentai. Patikslinamieji pinigų apskaitos dokumentai nesurašomi. Patikslinamąjį apskaitos dokumentą surašo ūkio subjektas, kuris surašė apskaitos dokumentą, kurį reikia tikslinti, arba šalių susitarimu ūkio subjektas, kuris gavo šį apskaitos dokumentą.
2. Patikslinamajame apskaitos dokumente, be šio įstatymo 13 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų rekvizitų, nurodomas tikslinamo dokumento pavadinimas ir jo surašymo data. Apyvartos nuolaidos suteikimo atveju surašytame patikslinamajame apskaitos dokumente nurodomas nuolaidos teikimo laikotarpis ir to laikotarpio apyvartos suma, nuo kurios teikiama nuolaida, o tikslinamo dokumento pavadinimas ir jo surašymo data nenurodomi.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-1188, 2010-11-30, Žin., 2010, Nr. 145-7438 (2010-12-11)
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)

16 straipsnis. Apskaitos registrai
1. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose.
2. Apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato ūkio subjektas pagal savo poreikius.
3. Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo asmeniškai arba saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.
4. Apskaitos registrai gali būti sudaromi rankiniu būdu arba techninėmis priemonėmis.
5. Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais viešojo sektoriaus subjektai ir ūkio subjektai, sudarydami apskaitos registrus techninėmis priemonėmis, vadovaujasi Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos parengta standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija ir techniniais reikalavimais, pagal kuriuos vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams apskaitos dokumentų duomenys būtų teikiami standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje.
Pastaba. 5 dalis įsigalioja 2016-01-01.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)

17 straipsnis. Finansinės ataskaitos
Finansinės ataskaitos sudaromos pagal sąskaitų duomenis Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo, Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)
Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)

18 straipsnis. Klaidų taisymas
1. Pinigų apskaitos dokumentus taisyti draudžiama. Jeigu padaryta klaida, pinigų apskaitos dokumentas anuliuojamas ir laikomas negaliojančiu, po to surašomas naujas pinigų apskaitos dokumentas.
2. Visuose apskaitos dokumentuose draudžiama taisyti dokumento surašymo datą.
3. Apskaitos dokumentuose galima taisyti kiekį, sumą ir tekstą, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą apskaitos dokumento rekvizitą. Taisant klaidą, klaidingas tekstas arba skaičius perbraukiamas taip, kad galima būtų juos perskaityti, ir įrašomas teisingas tekstas arba skaičius. Šalia ištaisyto įrašo pasirašo taisomą apskaitos dokumentą pasirašę asmenys ir nurodoma taisymo data. Tokie taisymai daromi tik dokumento surašymo metu.
4. Klaidos apskaitos registruose gali būti taisomos taip, kad būtų galima nustatyti padarytą taisymą, prireikus surašant buhalterinę pažymą.
Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XII-2215, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21010

Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1668, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3347 (2003-07-23)
Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)

KETVIRTASIS SKIRSNIS

APSKAITOS DOKUMENTŲ IR APSKAITOS REGISTRŲ SAUGOJIMAS

19 straipsnis. Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka
1. Apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą.
2. Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (toliau – Dokumentų ir archyvų įstatymas) nuostatomis.
3. Likviduotų ūkio subjektų apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
4. Jei pasikeičia ūkio subjekto vadovas, apskaitos dokumentus, apskaitos registrus, finansines ataskaitas ir metinius pranešimus arba veiklos ataskaitas perima paskirtas naujas ūkio subjekto vadovas.
5. Jeigu pasikeičia ūkio subjekto vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba apskaitos paslaugas teikianti įmonė, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo, ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka ir per nustatytą laikotarpį ūkio subjekto vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba apskaitos paslaugas teikianti įmonė, arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo apskaitos dokumentus, apskaitos registrus ir sudarytas finansines ataskaitas perduoda tvarkyti ūkio subjekto vadovo paskirtam asmeniui.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)
Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)
Nr. X-1822, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5371 (2008-11-29)
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)

20 straipsnis. Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų dingimo ir paėmimo įforminimas
1. Jei dingsta arba visiškai ar iš dalies sugadinami apskaitos dokumentai, apskaitos registrai, juos praradęs ar sugadinęs darbuotojas ūkio subjekto vadovui rašo pasiaiškinimą. Ūkio subjekto vadovas priima sprendimą dėl jų atkūrimo Vyriausybės nustatyta tvarka.
2. Valstybės institucijos ir įstaigos, turinčios teisę įstatymų nustatyta tvarka paimti ūkio subjektų apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus, gali juos paimti jų veiklą reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka, surašiusios dokumentų paėmimo aktą.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)

PENKTASIS SKIRSNIS

ATSAKOMYBĖ UŽ APSKAITOS ORGANIZAVIMĄ, APSKAITOS DOKUMENTŲ IR APSKAITOS REGISTRŲ IŠSAUGOJIMĄ IR JŲ DUOMENŲ TEIKIMĄ. KOMERCINĖ PASLAPTIS

Pakeistas skirsnio pavadinimas:
Nr. XII-2215, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21010

21 straipsnis. Atsakomybė už apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą ir jų duomenų teikimą
1. Už apskaitos organizavimą pagal šio įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.
2. Už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą ir įstatymų nustatytais atvejais jų duomenų teikimą civilinę, administracinę ir baudžiamąją atsakomybę reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)
Straipsnio pakeitimai:
Nr. XII-2215, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21010

22 straipsnis. Komercinė paslaptis
Apskaitos informacija, kuri nenurodoma finansinėse ataskaitose ir metiniame pranešime arba veiklos ataskaitoje, neskelbiama.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)
Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23 straipsnis. Atsakomybė
Asmenys, pažeidę šio Įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

24 straipsnis. Neteko galios nuo 2008-09-01.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)

25 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas
1. Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. sausio 1 d., išskyrus 3 straipsnio 3 dalį.
2. Įstatymo 3 straipsnio 3 dalies nuostatos įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.
3. Įstatymo 13 straipsnio 8 dalies nuostata įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.
4. Įsigaliojus šiam Įstatymui, netenka galios:
1) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymas (Žin., 1992, Nr. 20-588);
2) Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo pakeitimo ir papildymo“ (Žin., 1995, Nr. 83-1882);
3) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 9, 10, 20 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 18-463);
4) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 9, 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 64-1509);
5) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 9, 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 126-2949);
6) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 64-1509);
7) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 1, 2, 9, 10, 16, 17, 21 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 68-1981);
8) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 90-2644);
9) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 108-3130);
10) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1488);
11) Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 85-2970).
5. Iki apskaitos standartų įsigaliojimo galioja Vyriausybės ir Finansų ministerijos išleisti teisės aktai, reglamentuojantys buhalterinės apskaitos tvarkymą.
Straipsnio pakeitimai:
Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                 VALDAS ADAMKUS

Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatymo
priedas

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

1. 1978 m. liepos 25 d. Ketvirtoji Tarybos direktyva 78/660/EEB, grindžiama Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 17 skyrius, 1 tomas, p. 21).
2. 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 29 tomas, p. 609).
3. 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL 2008 L 320, p. 1).
Įstatymas papildytas priedu:
Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)
Priedo pakeitimai:
Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-679, 2001-12-21, Žin., 2001, Nr. 110-3995 (2001-12-29)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

2.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-1159, 2002-10-29, Žin., 2002, Nr. 112-4967 (2002-11-22)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 IR 10 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.
Šis Įstatymas neteko galios nuo 2003 m. sausio 1 d. Tai nusako:
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-1263, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5548 (2002-12-24)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 IR 10 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO ĮSTATYMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1, 6, 10 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

3.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-1263, 2002-12-10, Žin., 2002, Nr. 123-5548 (2002-12-24)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 IR 10 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO ĮSTATYMO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS IR BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1, 6, 10 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

4.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-1619, 2003-06-10, Žin., 2003, Nr. 61-2771 (2003-06-27)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS
Šis Įstatymas įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 d.

5.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-1668, 2003-07-01, Žin., 2003, Nr. 73-3347 (2003-07-23)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 2, 10, 12, 13, 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

6.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-1712, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3427 (2003-07-25)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAPILDYMO ĮSTATYMAS

7.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. IX-1914, 2003-12-18, Žin., 2003, Nr. 123-5586 (2003-12-30)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO BEI PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO PRIEDU ĮSTATYMAS

8.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. X-1178, 2007-06-07, Žin., 2007, Nr. 68-2654 (2007-06-21)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS
Šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalis, 6 straipsnio 2 dalis įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 d.
Šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalis įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.
Šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja tų metų, kurių ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektai privalo sudaryti pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, sausio 1 dieną.
Pakeitimas:
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. X-1823, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5372 (2008-11-29)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 22 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO 3 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

9.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. X-1308, 2007-10-25, Žin., 2007, Nr. 117-4777 (2007-11-15)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO
Šis įstatymas įsigalioja Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo dieną, t. y. nuo 2008 m. kovo 1 d.

10.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. X-1679, 2008-07-03, Žin., 2008, Nr. 82-3236 (2008-07-19)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 22 STRAIPSNIŲ BEI PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 24 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS
Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnyje išdėstyto Buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 8 dalį, šio įstatymo 3 straipsnio 4, 5 dalis ir 4 straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2008 m. rugsėjo 1 d.
Šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto Buhalterinės apskaitos įstatymo 3 straipsnio 8 dalis, šio įstatymo 3 straipsnio 4, 5 dalys ir 4 straipsnio 2 dalis įsigalioja nuo tų metų, kurių ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektai privalo sudaryti pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, sausio 1 dieną.

11.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. X-1822, 2008-11-14, Žin., 2008, Nr. 137-5371 (2008-11-29)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1, 2 IR 19 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Šio įstatymo 1 ir 2 straipsniai įsigalioja tų metų, kurių ataskaitų rinkinius viešojo sektoriaus subjektai privalo sudaryti pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, sausio 1 dieną.

12.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XI-552, 2009-12-10, Žin., 2009, Nr. 153-6890 (2009-12-28)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

13.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XI-724, 2010-04-01, Žin., 2010, Nr. 41-1944 (2010-04-10)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Šis įstatymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.
Iki šio įstatymo įsigaliojimo savivaldybių valdybų sprendimais, merų potvarkiais ar savivaldybių tarybų sprendimais įsteigtoms šeimynoms šio įstatymo nuostatos taikomos nuo šių šeimynų perregistravimo Juridinių asmenų registre.

14.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XI-1188, 2010-11-30, Žin., 2010, Nr. 145-7438 (2010-12-11)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

15.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XI-1405, 2011-05-24, Žin., 2011, Nr. 71-3367 (2011-06-11)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

16.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XI-1601, 2011-09-22, Žin., 2011, Nr. 121-5707 (2011-10-08)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 3 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.

17.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XI-1870, 2011-12-22, Žin., 2011, Nr. 163-7761 (2011-12-31)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

19.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XI-1988, 2012-04-24, Žin., 2012, Nr. 51-2531 (2012-05-03)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 STRAIPSNIŲ, TREČIOJO, PENKTOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 10(1) IR 10(2) STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS
Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytą atvejį, šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnį ir šio įstatymo 16 straipsniu keičiamo 16 straipsnio 5 dalį, įsigalioja 2013 m. sausio 1 d.
Šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalis dėl Verslo apskaitos standartų rengimo klausimais įstaigoje sudaromo kolegialaus patariamojo organo – Apskaitos standartų komiteto – įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.
Šio įstatymo 16 straipsniu keičiamo 16 straipsnio 5 dalis įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.
Šis įstatymas ir jo įsigaliojimas keistas:
19.1.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XI-2174, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 83-4348 (2012-07-14)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 STRAIPSNIŲ, TREČIOJO, PENKTOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 10(1) IR 10(2) STRAIPSNIAIS ĮSTATYMO 2, 8 IR 23 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Šio įstatymo atitaisymas skelbtas: Žin., 2012, Nr. 107 (2012-09-14)
19.2.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XII-1726, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08377
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 straipsnių, trečiojo, penktojo skirsnių pavadinimų ir priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 10-1 ir 10-2 straipsniais įstatymo Nr. XI-1988 8, 23 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

20.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XI-2163, 2012-06-29, Žin., 2012, Nr. 83-4337 (2012-07-14)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 2, 10 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS
Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. rugsėjo 1 d.

21.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XI-2319, 2012-11-06, Žin., 2012, Nr. 132-6647 (2012-11-15)
BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO 3 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

22.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XII-1043, 2014-07-17, paskelbta TAR 2014-08-04, i. k. 2014-10856
LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMO NR. IX-574 1 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS
Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XII-1119, 2014-09-23, paskelbta TAR 2014-10-02, i. k. 2014-13408
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

2.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XII-1126, 2014-09-23, paskelbta TAR 2014-10-03, i. k. 2014-13623
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 10-2 straipsnio pakeitimo įstatymas

3.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XII-1480, 2014-12-18, paskelbta TAR 2014-12-31, i. k. 2014-21141
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

4.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XII-1726, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08377
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 straipsnių, trečiojo, penktojo skirsnių pavadinimų ir priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 10-1 ir 10-2 straipsniais įstatymo Nr. XI-1988 8, 23 straipsnių pakeitimo ir 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

5.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XII-1727, 2015-05-19, paskelbta TAR 2015-05-29, i. k. 2015-08379
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-1 straipsniu įstatymas

6.
Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XII-2215, 2015-12-22, paskelbta TAR 2015-12-30, i. k. 2015-21010
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 1, 2, 3, 5, 12, 13, 18, 21 straipsnių, penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymas